Obch. podmínky

Hlavní nabídka:


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Podrobná podnabídka:


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

11. DORUČOVÁNÍ

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

II. SPRÁVCE A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

III. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

 

IV. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ, VČETNĚ DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V. ZPRACOVATELÉ A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

VI. INFORMACE O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA COBY SUBJEKTU ÚDAJŮ


Obsah


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Buy & Sale Market s.r.o.
se sídlem: 1. máje 16, Třinec 1, 739 61

identifikační číslo: 13983261
DIČ: CZ13983261

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mechcentrum.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Buy & Sale Market s.r.o., se sídlem 1. máje 16, Třinec 1, 739 61, identifikační číslo: 13983261, DIČ: CZ13983261 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mechcentrum.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Nahoru

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Nahoru

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Nahoru

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 302043815 / 0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nahoru

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Nahoru

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Nahoru

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Nahoru

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@mechcentrum.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Nahoru

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Nahoru

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Nahoru

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Nahoru

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě - Buy & Sale Market s.r.o. (Mechcentrum)

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Buy & Sale Market s.r.o., 1. máje 16, Třinec 1, 739 61, adresa elektronické pošty: info@mechcentrum.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon:
+420 77 33 11 224

V Třinci dne 1.4.2022

Nahoru

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) slouží k informování subjektu údajů o zpracování osobních údajů, které jsou poskytovány společnosti Buy & Sale Market s.r.o., se sídlem 1. máje 16, Třinec 1, 739 61, identifikační číslo: 13983261, DIČ: CZ13983261 jakožto provozovateli internetového obchodu mechcentrum.cz na adrese www.mechcentrum.cz, v souvislosti s nákupem zboží v internetovém obchodě nebo za jiným účelem definovaným níže v těchto Zásadách. Tyto Zásady jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito Zásadami seznámil.

2. Společnost Buy & Sale Market s.r.o. zpracovává veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

3. Tyto Zásady v níže uvedeném rozsahu doplňují všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodě www.mechcentrum.cz (dále jen „VOP“). Pojmy definované v VOP se obdobně užijí i pro tyto Zásady.

4. Tyto Zásady jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné od 6. 5. 2019.
Nahoru

II. SPRÁVCE A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správcem osobních údajů je provozovatel e-shopu, tj. společnost Buy & Sale Market s.r.o.

 • sídlem: 1. máje 16, Třinec 1, 739 61, Česká Republika

 • IČ: 13983261

 • DIČ: CZ13983261

 • emailový kontakt: info@mechcentrum.cz

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefonický kontakt: +420 77 33 11 224

2. Subjektem osobních údajů je zákazník - zákazníkem se pro účely těchto Zásad rozumí fyzická osoba, kteráje uživatelem e-shopu, a jejíž osobní údaje jsou správcem zpracovávány. Kupující, jenž je fyzickou osobou, se vždy považuje za zákazníka.

3. Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů není dána, a pověřenec pro ochranu osobních údajů tak nebyl jmenován.
Nahoru

III. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

1. Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k zákazníkovi, jehož je tak správce osobních údajů schopný identifikovat.

2. V souvislosti s provozováním e-shopu může ze strany správce dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů, které jsou zákazníkem poskytovány v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, popř. při udělení souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů pro účely vymezené v článku IV. Zásad:

 • 2.1. identifikační údaje zákazníka - jedná se o ty osobní údaje, jejichž prostřednictvím je možné zákazníka jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat, tj. jméno a příjmení zákazníka a v případě zákazníka, který je podnikatelem, také údaje o firmě zákazníka, jeho identifikačním čísle, popř. též daňovém identifikačním čísle;

 • 2.2. kontaktní údaje zákazníka - jedná se o ty osobní údaje, jejichž prostřednictvím je možné zákazníka zkontaktovat, tj. fakturační adresa (v případě zákazníka, který je podnikatelem, jeho sídlo), telefonní číslo a e-mailová adresa, popř. doručovací adresa, požaduje-li zákazník doručení zboží na jinou než fakturační adresu;

 • 2.3. údaje o nákupní historii zákazníka - jedná se o ty osobní údaje, jejichž prostřednictvím je možné zjistit transakční historii zákazníka, tj. transakční údaje, včetně bankovního spojení na zákazníka, uvedl-li toto zákazník z jakéhokoliv důvodu v souvislosti s realizovanou koupi zboží, čísla uskutečněných objednávek a údaje o zakoupeném zboží, vydané faktury;

 • 2.4. další údaje poskytnuté dobrovolně zákazníkem - jedná se například o komentáře k učiněným objednávkám či jiné záznamy komunikace se zákazníkem.

3. Zákazník je povinen uvádět při poskytování osobních údajů správci všechny osobní údaje v přesné a aktuální podobě, přičemž se zavazuje tyto při jakékoliv jejich změně aktualizovat; osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou správcem považovány za úplné a správné. Správce je oprávněn vyzvat zákazníka k aktualizaci osobních údajů, které zpracovává, a to ve lhůtách odpovídajících potenciálnímu riziku vzniku újmy z neaktuálnosti osobních údajů; správce neodpovídá za neaktuálnost osobních údajů v důsledku nečinnosti zákazníka.
Nahoru

IV. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ, VČETNĚ DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje jsou zpracovávány k účelům, jež jsou uvedeny níže, přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na konkrétním účelu zpracování. Pro některé účely zpracování je možné zpracovávat osobní údaje přímo na základě zákonného právního základu, kde se nevyžaduje souhlas zákazníka s takovým zpracováním osobních údajů, přičemž druhou skupinu pak tvoří zpracování, jež je možné pouze se souhlasem zákazníka.

2. Ke zpracování osobních údajů, k němuž se nevyžaduje souhlas zákazníka, je dán následující právní základ:

 • zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník - zejm. pro účely realizace kupní smlouvy, zahrnující vyřízení objednávky, plnění ze smlouvy zahrnující související komunikaci se zákazníkem, předání zboží k přepravě zboží a konečný prodej objednaného zboží a jeho dodání zákazníkovi a vyúčtování příslušné kupní ceny - a to po dobu trvání smluvního vztahu, resp. po dobu nezbytnou k plnění kupní smlouvy;

 • zpracování pro splnění právních povinností, které jsou uloženy správci - zejm. pro účely plnění účetních a daňových povinností správce - a to po nezbytně nutnou dobu dle zákonných lhůt, které jsou stanoveny právními předpisy (př. faktury vystavené správcem jsou v souladu s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, archivovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, přičemž z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i uzavřené kupní smlouvy, resp. objednávky zákazníka);

 • zpracování pro účely ochrany oprávněných zájmů správce - jedná se o zpracování osobních údajů pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, které je možné provádět bez souhlasu zákazníka, avšak při naplnění existence odpovídajícího zájmu správce, kterým je potřeba zpracování údajů pro evidenci dlužných pohledávek a uplatňování nároků správce z uzavřených kupních smluv (soudní, popř. exekuční vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory, uplatňování pojistných nároků, atp.), řešení nároků zákazníků (reklamace, odstoupení od smlouvy, atp.) a budoucích dotazů a stížností zákazníků, včetně zajištění důkazů pro případ budoucích soudních sporů, jichž bude správce účastníkem. Zpracování osobních údajů je omezeno na dobu nezbytnou pro naplnění sledovaného účelu, avšak nejdéle po dobu 10 let od zahájení zákonné promlčecí lhůty v každém jednotlivém případě.

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů pro zpracování osobních údajů uvedené v předchozím odstavci, pro něž je dán právní základ zpracování bez nutnosti udělení souhlasu zákazníka, je vždy omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění konkrétního účelu, pro který jsou zpracovávány, a nepřesáhne rozsah osobních údajů vymezený výše v kategoriích osobních údajů (článek III., odst. 2 Zásad).Správce informuje zákazníka, že pro splnění kupní smlouvy je vždy nezbytné poskytnutí a zpracování osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů zákazníka (článek III., odst. 2.1. Zásad) a kontaktních údajů zákazníka (článek III., odst. 2.2. Zásad), které se stávají součástí uzavřené kupní smlouvy, a bez nichž není možné kupní smlouvu realizovat; zpracování údajů o nákupní historii zákazníka (článek III., odst. 2.3. Zásad) pak nastává v návaznosti na realizaci kupní smlouvy a slouží především k ostatním právním základům zpracování, jež byly uvedeny výše v článku IV., odst. 2 Zásad, než je plnění uzavřené kupní smlouvy. Poskytování osobních údajů je povinností zákazníka, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

4. K zpracování osobních údajů k následujícím účelům se pak vyžaduje souhlas zákazníka:

 • zasílání obchodních sdělení (newsletterů);

 • vedení uživatelského účtu zákazníka.

5. Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozím odstavci je založeno na dobrovolném souhlasu zákazníka, který má zákazník právo kdykoli odvolat, o čemž bude zákazník před udělením souhlasu informován. Odvoláním souhlasu však není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán zákazníkem před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Detailnější informace ohledně udělení souhlasů se zpracováním osobních údajů k výše uvedeným účelům, včetně rozsahu takto zpracovávaných osobních údajů a doby trvání takového zpracování, jsou obsaženy v textu jednotlivých souhlasů, jimiž zákazník uděluje právo osobní údaje k danému účelu zpracovávat.

6. Není-li výše stanoveno výslovně jinak, jsou osobní údaje zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, zejm. po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který správci umožňuje osobní údaje zákazníka zpracovávat, a archivovány dle lhůt uložených právními předpisy. Po ztrátě zákonného důvodu je prováděn výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, jež jsou zpracovávány se souhlasem zákazníka, jsou uchovávány pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, nejdéle pak po dobu trvání uděleného souhlasu zákazníkem či do okamžiku jeho odvolání.
Nahoru

V. ZPRACOVATELÉ A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce může zpřístupnit osobní údaje zákazníka:

 • zpracovateli osobních údajů - tj. osobě, která provádí zpracování osobních údajů pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů;

 • příjemci osobních údajů - tj. subjektu, kterému jsou osobní údaje poskytnuty.

2. Správce může osobní údaje zákazníka poskytnout k oprávněným účelům těmto kategoriím příjemců:

 • externím spolupracovníkům správce a dodavatelům správce za účelem plnění smlouvy;

 • poskytovatelům poštovních a platebních služeb;

 • poskytovatelům dopravních a jiných služeb zajišťujících dopravu a předání zboží zákazníkovi;

 • poskytovatelům účetních, auditorských a daňových služeb;

 • inkasním agenturám a advokátním kancelářím (zejm. za účelem vymáhání pohledávek);

 • správcům IT systémů;

 • orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány).

3. Správce nezamýšlí předávat osobní údaje zákazníka do třetích zemí či mezinárodních organizací.
Nahoru

VI. INFORMACE O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA COBY SUBJEKTU ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje zákazníka korektně, zákonným a transparentním způsobem a v souladu s legislativními požadavky. Zákazník má zároveň právo se na správce kdykoli obrátit, aby získal informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

2. Správce informuje zákazníka o jeho právech, jimiž jsou:

 • 2.1. právo na přístup k osobním údajům - na základě tohoto práva má zákazník právo získat od správce potvrzení, zdali jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, také právo na informace související s tímto zpracováním, event. v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii zpracovávaných osobních údajů;

 • 2.2. právo na opravu osobních údajů - na základě tohoto práva může zákazník správce žádat o opravení nepřesností v osobních údajích zpracovávaných správcem, popř. na doplnění neúplných osobních údajů;

 • 2.3. právo na výmaz osobních údajů - na základě tohoto práva může zákazník správce žádat o výmaz jakéhokoli či všech osobních údajů o něm zpracovávaných, a to pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, nebo pokud zákazník odvolal souhlas s jejich zpracováním (a neexistuje již další právní důvod pro zpracování) anebo vznesl námitky proti zpracování (a neexistují žádné převažující oprávněné důvody správce pro zpracování), dále pokud osobní údaje byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

 • 2.4. právo na omezení zpracování osobních údajů - na základě tohoto práva může zákazník správce žádat o omezení zpracování osobních údajů o něm, pokud zákazník popírá přesnost svých osobních údajů (a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit), nebo je jejich zpracování protiprávní, ale zákazník odmítá výmaz takových osobních údajů, nebo pokud osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, pro který byly zákazníkem poskytnuty, avšak zákazník o zpracování požádá (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž zákazník zpracovávané osobní údaje potřebuje), nebo pokud zákazník vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda oprávněné zájmy správce převažuje nad oprávněnými zájmy zákazníka;

 • 2.5. právo na přenositelnost osobních údajů - v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který byl zákazníkem udělen, má zákazník právo na tzv. přenositelnost těchto údajů a jejich poskytnutí ve strukturovaném, běžně používaném a strojovém formátu;

 • 2.6. vyloučení automatizovaného individuálního rozhodování a profilování - zákazník má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce v té souvislosti uvádí, že neprovádí žádné automatizované zpracování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů;

 • 2.7.právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - v případě, kdy zákazník poskytl správci souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, má zákazník právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné;

 • 2.8. právo na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů - zákazník má právo na informaci od správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů, jestliže je současně pravděpodobné, že takový případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob; uvedené právo zákazník nemá při splnění stanovených podmínek (mj. pokud správce přijal opatření k zajištění, že se vysoké riziko pravděpodobné neprojeví nebo vyžadovalo-li by takové oznámení nepřiměřené úsilí, kdy pak je nutné poskytnout informaci pomocí veřejného oznámení či podobného opatření);

 • 2.9. právo podat stížnost u dozorového orgánu - zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jakožto dozorový orgán, pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů; kontaktní údaje:

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111 (ústředna)

Proti rozhodnutí dozorového orgánu má též zákazník právo na účinnou soudní ochranu proti rozhodnutí, které se ho týká.

Emailová adresa: info@mechcentrum.czTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

internetové stránky: www.mechcentrum.cz

Zákazník má rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - zákazník má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ukončí správce na základě takové námitky zpracování osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Stejně tak může zákazník vznést námitku proti zpracování v situaci, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebude správce bez dalšího osobní údaje již nadále pro tento účel zpracovávat.

 

3. Veškerá výše uvedené práva (s výjimkou práva podat stížnost dozorovému orgánu) lze uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv. Obdobně lze uvedená práva uplatnit též korespondenční formou na adresu sídla správce - Buy & Sale Market s.r.o., 1. máje 16, Třinec 1, 739 61.

4. Na žádost, která se týká uplatnění práv zákazníků, bude správce reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, v níž zákazníkovi poskytne informace o přijatých opatřeních, a to způsobem, jakým byla podána taková žádost o uplatnění práv (tj. dle okolností písemně nebo elektronickou formou). Uvedenou lhůtu lze v případě potřeby (mj. vzhledem k složitosti a počtu žádostí) prodloužit o další dva měsíce, přičemž o takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, bude správce zákazníka vždy informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

5. Nepřijme-li správce opatření, o které zákazník žádal, informuje zákazníka ve shora uvedené lhůtě o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového orgánu a žádat o soudní ochranu.

Nahoru